hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis

posted on 25 Apr 2013 13:40 by ononmedicine in diesease
[hemoglobinopathy]
การสร้าง hemoglobin ผิดปกติ
 
[hereditary spherocytosis]
ภาวะเม็ดเลือดแดงป่องพันธุกรรม เม็ดเลือดแดงมีลักษณะและรูปร่างที่ผิดไป โดยมีลักษณะป่องกลมและรูปร่างเล็กลง เปราะเสียความยืดหยุ่น เมื่อไหลเวียนผ่านม้ามก็จะผ่านไปได้ยาก ถูกทำลายโดย macrophage ในม้าม
พบบ่อยในชาวยุโรปเหนือ
75% ถ่ายทอดโดย autosomal dominant
25% ถ่ายทอดโดย autosomal recessive , gene sporedic ที่อาจเกิดจาก gene mutation
 
  ในผู้ป่วยกลุ่มที่สืบทอดทางพันธุกรรมแบบ autosomal recessive ส่วนใหญ่มีความผิดปกติของ α-spectrin genes (อยู่บนแขนสั้นของโครโมโซมคู่ที่ 1) ทำให้มีการสร้าง α-spectrin genes ผิดปกติไป
คนที่เป็นโรคอาจเป็น compound heterozygote ของ mutantα-spectrin genes ที่แตกต่างกันได้
 
  ส่วนกลุ่มที่ถ่ายทอด autosomal dominant นั้นพบว่ามักมีความผิดปกติทางพันธุกรรมเกี่ยวข้องกับ โปรตีน ankyrin (อยู่บนแขนสั้นของโครโมโซมคู่ที่ 8) และส่วนน้อยมี β-spectrin ผิดปกติหรือสร้างลดลง (ควบคุมโดยยีนบนแขนสั้นของโครโมโซมคู่ที่ 14) แต่ผลของความผิดปกติทั้งสองแบบต่างก็จะทำให้การยึดประสานของโปรตีนต่างๆ ดังกล่าวแล้วผิดปกติและทำให้ spectrin ลดลง เมื่อ spectrin ลดลง รูปลักษณะและคุณสมบัติของเม็ดเลือดก็ผิดปกติทำให้มีการสูญเสีย lipid bilayer ไป ผนังเม็ดเลือดแดงจะลดลงๆ พื้นที่ผิดลดลง เม็ดเลือดแดงกลมป่องและขนาดลดลง ยิ่งเมื่อไหลเวียนผ่านม้ามซ้ำๆ ไม่สามารถทนสภาพแวดล้อมในม้าม เม็ดเลือดแดงสัมผัสกับmacrophage ใกล้ชิดก็ยิ่งมีการสูญเสียผนังเพิ่มขึ้นอีก (เป็น micro spherocyte) และในที่สุดจะถูกทำลายโดย macrophage และ phospholipase ในม้าม
 
  ความผิดปกติของผนังเม็ดเลือดทำให้มี Naและ Ca2+ ซึมเข้ามาคั่งภายในเซลล์
และพบมี glycolysis เพิ่ม เป็นการสร้าง ATP เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยขับ Naออกป้องกันเม็ดเลือดแดงแตก
สนับสนุนโดยการทำ autohemolysis test ที่พบว่าการเติม glucose ลงในหลอดทดลอง
ช่วยลดการแตกของเม็ดเลือดแดงลงได้ ตรงกันข้ามในผู้ป่วย
เมื่อเม็ดเลือดแดงถูกกักคั่งในม้ามเป็นเวลาหลายชั่วโมง ย่อมมีการใช้พลังงานและ nutrient 
อันได้แก่ ATP และ glucose รวมทั้งmembrane lipid เองด้วย มีผลเกิด hemolysis ภายในม้าม
 

ลักษณะอาการทางคลินิก 

อาการของผู้ป่วยมีได้ต่างกันมากนับแต่พวกที่มีอาการตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงพวกไม่มีอาการ

เพราะความผิดปกติพื้นฐานทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันและความสามารถของไขกระดูกที่จะสร้างเม็ดเลือดแดง

ใหม่มาชดเชยเนื่องจากมีความหลากหลายมากอาจจัดกลุ่มผู้ป่วย HS ออกได้ดังนี้

1.Typical forms ผู้ป่วยไม่มีอาการอาจมีเพียงเหลืองเล็กน้อยแต่มักมีน้ำโตอาการซีดไม่มีหรือ

มีเพียงเล็กน้อยเพราะไขกระดูกทำงานสร้างเม็ดเลือดแดงทำงานชดเชยได้ดีตรวจพบมี reticulocyte สูง

2.Mild forms  และ HS carrier state ผู้ป่วยส่วนหนึ่งไม่มีอาการเลยรวมทั้งการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติมีแต่ osmotic fragility test เท่านั้นที่ผิดปกติ อาการอาจปรากฏในบางภาวะ

เช่นเมื่อมีการตั้งครรภ์ มีภาวะติดเชื้อไวรัส เช่น parvovirus หรือเป็น infection mononucleosis 

หรือตรวจพบนิ่วในถุงน้ำดี

3.Severe และ atypical forms ผู้ป่วย HS บางรายที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบ autosomal recessive 

มีอาการของโรคตั้งแต่วัยทารกและอาการซีดรุนแรงมาก ต้องระลึกถึงภาวะ homozygote และ compound 

หรือdouble heterozygote ของ HS ชนิดที่ค่อนข้างรุนแรงด้วย

 

ภาพรวมของภาวะ HS อาจสรุปอาการทางคลินิกได้ดังนี้

1.ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยมีประวัติ neonatal gaundice บางรายอาจเหลืองมากจนต้องทำ exchange transfusion

 บางรายเหลืองจนเกิด Kernicterus onset ของ jaundice อาจพบได้รวดเร็วเมื่ออายุเพียง15ชั่วโมงหลังคลอด

อาการซีดอาจเกิดร่วมด้วยก็ได้ ในระยะ neonatal period นี้เราต้องแยกภาวะเหลืองนี้

จากเหลืองที่เกิดจากภาวะอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ พวก ABO incompatibility 

ซึ่งการตรวจ peripheral blood ก็คล้ายคลึงกันมาก การทำ blood typing, Coombs test จะช่วยแยกได้

ในกรณีของ spherocytosis หากสืบทอดแบบ autosomal recessive และ mutation 

อย่างไรก็ตามการติดตามดูผู้ป่วยในระยะยาวจะช่วยแยกภาวะนี้ได้อย่างแน่นอน

เพราะในHS จะมี spherocyte เพิ่มมากชัดเจนขึ้นและจะยังคงอยู่ตลอดไปแม้ว่าบารายจะไม่มีอาการเลยก็ตาม

2.อาการซีด อาจพบได้รุนแรงตั้งแต่อายุภายใน 2 – 3 เดือนแรกเกิด จนต้องให้เลือดบ่อยในปีแรกๆ

ซึ่งส่วนมากอาการกลับดีขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น ผู้ป่วยบางรายอาจไม่มีอาการซีดเลยก็ได้มีรายงานผู้ป่วย ราย

ที่วินิจฉัยภาวะนี้ได้เมื่อมีอายุระหว่าง 70 – 90 ปี อย่างไรก็ตามผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีอาการซีด เป็นเด็กโต

3.Jaundice เป็นแบบ unconjogated  hyperbilirubinemiaไม่มี bileใน urine  

ซึ่งหากเกิดในภาวะแรกเกิดจะมีความสำคัญมากดังกล่าวแล้ว  ส่วนเด็กโตอาการเหลืองจะไม่มากนัก

4.Splenomegaly  พบได้ราวร้อยละ75-80ของผู้ป่วยขนาดของม้ามอาจโตตั้งแต่พอคลำได้จนถึงโตมาก

5.Crises  ผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงซีดลงมาก

6.Cholelithaiasis  พบน้อยมากในวัยเด็ก  มักจะเกิดในคนอายุเลยวัยรุ่นไปแล้วที่ยังไม่ได้ตัดม้าม

แม้ไม่มีอาการซีดก็อาจพบได้เกิดจากการค่อยๆสะสมของ pigment stone ในถุงน้ำดี

ต่อมาเกิด cholecystitis ได้ด้วย

7.Leg ulcer ไม่ค่อยพบในวัยเด็กในผู้ใหญ่พบได้แต่น้อยเกิดจากอะไรยังอธิบายไม่ได้แต่จะหายไปได้หลังการตัดม้าม

8.Bone change พบได้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมักมีอาการเปลี่ยนแปลงที่กะโหลกศีรษะคล้ายๆ

กับที่พบใน mild case ของ thalassemia


การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

ก.Blood smear พบ spherocyte microspherocyte เป็นสำคัญอาจพบจำนวนมาก

แต่ก็อาจพบได้จำนวนน้อยถึงร้อยละ 1 – 2 ของเม็ดเลือดแดงก็ได้

ซึ่งถ้าพบน้อยๆจำแนกแยกจากพวก immune hemolytic anemia แยกจากhemoglobin H disease 

ได้โดยโรค Hb H เม็ดเลือดแดงจะมี hypochromia, anisocytosis, และตรวจพบ inclusion body ด้วย

ข.MCV จะเล็กลงหรือปกติ แต่ MCH จะเพิ่ม

ค.Coombs test ทำเพื่อ exclude พวก immune hemolytic anemia

ง.Osmotic fragility test เป็นการตรวจวัดการแตกของเม็ดเลือดแดงในหลอดทดลอง

ทำโดยนำเอาเม็ดเลือดแดงใส่ใน buffer saline isotonic solution และใน hypotonic solution 

ที่ลดความเข้มข้นของ NaCl ลงเป็นลำดับ ในสภาพ hypotonic solution น้ำซึมเข้าภายในเซลล์

ทำให้เซลล์บวมมีปริมาตรเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดหนึ่ง เซลล์ก็จะแตกทำให้ตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบินที่หลุดรั่ว

ออกจากเม็ดเลือดได้ เม็ดเลือดแดงป่องจะมีความเปราะมากกว่าเม็ดเลือดแดงกว่าปกติไม่สามารถเพิ่มปริมาตรใน hypotonic solution ได้มากกว่าเม็ดเลือดแดงปกติ การทดลองนี้จะชัดเจนมากขึ้นหากนำเลือดไป incubate ไว้ที่ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนจะนำมาตรวจ

จ.Auto hemolysis test โดยการนำ sterile blood มา incubate ที่ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง

จะมี lysis ของ spherocyte มากกว่าเม็ดเลือดแดงปกติ ซึ่งปริมาณของ hemolysis จะลดลงจนเกือบผิดปกติ

เมื่อเติมglucoseหรือ ATP ตั้งแต่เริ่ม incubate

ฉ.Pink test และ acidified glycerol lysis test มีผู้แนะนำว่าเป็นวิธีการตรวจวัด lysis ของเม็ดเลือดแดง

โดยใช้ปริมาณเลือดผู้ป่วยเพียงเล็กน้อยและให้ผลชัดเจนในการวินิจฉัยโรคเม็ดเลือดแดงป่อง

ช.การศึกษาในระดับโมเลกุลตรวจความผิดปกติของยีน

การรักษา 

รักษาตามอาการ ในทารกแรกเกิดหากมีอาการเหลือง พิจารณาส่องไฟ หรือถ่ายเปลี่ยนเลือด

เพื่อลดอันตรายจากภาวะเหลืองแรกเกิด หากซีดมากพิจารณาให้เลือด ให้วิตามินโฟเลต

หากซีดเรื้อรัง ม้ามโต ควรตัดม้าม ซึ่งจะได้ผลดีแน่นอนในทุกราย ระดับฮีโมโกลบินจะสูงเป็นปกติ

ภายใน 4-8 สัปดาห์ หลังผ่าตัด

ส่วนอาการเหลืองจะหายภายใน 1-8 วัน reticulocyte จะลดลงเป็นปกติภายใน 1 สัปดาห์ 

WBC และ platelet จะสูงเป็นปกติภายใน 1 สัปดาห์

ถ้าผู้ป่วยนั้นเคยมี hypersplenism สำหรับรูปร่างเม็ดเลือดแดงจะกลมและมีขนาดไร่เรี่ยกันมากกว่าก่อนตัดม้าม

หากทำการศึกษา osmotic fragility test ซ้ำ จะพบว่ายังผิดปกติอยู่ แต่จะไม่มี “tail” เพราะเม็ดเลือดแดง

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากม้ามอีกต่อไป

 อาการของโรคจะหมดไปแม้แต่ leg ulcer ซึ่งเป็น rare condition 

อาการ crises ก็จะไม่ปรากฏอีก

ถ้าอาการต่างๆ ของผู้ป่วยกลับเป็นอีกให้นึกว่ามี accessory spleen (ซึ่งพบประมาณร้อยละ 30-40 ของผู้ป่วย)

แล้วไม่ได้ตัดออก หรือในกรณีที่ภาวะ hemolysis กลับเป็นขึ้นมาอีกภายหลังการตัดม้ามนานๆหลายปี

อาจเป็นเพราะมี splenunculi ซึ่งเป็น splenic tissue ที่เจริญงอกงามขึ้นภายหลังการหลุดร่วงลงในช่องท้อง

ในระหว่างการผ่าตัด การวินิจฉัย accessory spleen และ splenunculi (splenosis)

อาจทำได้โดย scan ตับและม้ามด้วย 51Cr-labelled heated red cell 

ซึ่งจะถูกจับโดยเนื้อเยื่อของม้ามที่หลงเหลืออยู่ได้

อีกสาเหตุหนึ่งคืออาจมีสาเหตุของ hemolytic anemia อย่างอี่นร่วมด้วยที่เคยพบ

ได้แก่ thalassemia และ pyruvate kinase deficiency

Hereditary spherocytosis เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบ autosomal dominant 
เม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยมีความผิดปรกติของโปรตีน band 3,a-spectrin,  b-spectrin, และ protein 4.2
ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ cell membrane ทำาให้มีพื้นที่ผิวของเม็ดเลือดแดงน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
 
http://www.cai.md.chula.ac.th/lesson/lesson4403-6/content/page03.html

edit @ 25 Apr 2013 14:07:12 by Ying_orn_lunlar

edit @ 25 Apr 2013 15:40:22 by Ying_orn_lunlar

edit @ 25 Apr 2013 15:51:05 by Ying_orn_lunlar

Comment

Comment:

Tweet

You have remarked very interesting details! ps nice web site.
http://www.codeas.biz/

#298 By http://www.codeas.biz/ (72.46.153.106|72.46.153.106) on 2014-02-25 02:02

' Τ餫ˤʤ f ָ_ʼgHΥȩ`ޥ ? 饤 ? Хեץ 󥿥סˤΤ˴_ԵĤʥåʥ`ХåޤХ˿ڥХåǤ\祳`ȡ՟ȫؤ˥ӥͥΤޤϤΤӤȤáϤޤΤǥϤ 21 եå åȤ֧Ԯ뤿DZڵĤԤʾ
ͥ iphone` http://www.ickepoesi.com/familj/CHANEL-bag-c-9005_9002.html

#297 By http://www.ickepoesi.com/familj/CHANEL-bag-c-9005_9002.html (192.151.152.211|192.151.152.211) on 2014-01-15 15:43

ϤۤȤɥ`ݥ|һФRkޤ</span>ޥ˥奢֤äЯԒrӋς˵Ĥ˲ǷälrӋͨФäƥեåȷdz˶״BζrӋեåMzޤƤ뤿˽һդͨФ˽_ߤޤ
new balance 1400 http://www.spiegelfassaden.at/counter/new-balance-walking-c-1.html

#296 By http://www.spiegelfassaden.at/counter/new-balance-walking-c-1.html (192.151.152.211|192.151.152.211) on 2014-01-15 15:24

यΥӥͥMäСޤuƷȡäMߤˤɤΤ褦ʟoϱˤ顣ʤϡgˡϡ٤ƤιH¤СEƤȤΤǡdz˸߁ʤΤʹäƊ^k֥饤ȤοԤJRۤˤDzˤˤĤƾoʤҪǤ礦᥹ץꥫΥϥɥХåȡä롣
tumi ӥͥХå http://www.itaca.biz/js/Tumi-Travel-c-11022.html

#295 By http://www.itaca.biz/js/Tumi-Travel-c-11022.html (192.151.152.211|192.151.152.211) on 2014-01-15 14:30

mbt fora hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me

#294 By mbt tembea caviar black men's shoe ebay (198.204.235.35) on 2013-11-12 11:50

hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me

#293 By www.arcultmedia.de/mdb/artcult/bkkhamilton.asp (198.27.68.188) on 2013-11-06 20:20

hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me
hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me

#291 By Ralph Lauren Oslo (198.27.68.188) on 2013-11-06 17:30

http://www.chaonvw.com/plus/view.php?aid=293620 hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me
http://dxsjj.org/forum.php?mod=viewthread&tid=7993&extra= hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me
http://iipalibrary.in/mediawiki/index.php?title=User:Quijk7717#Gucci_joy_boston_bag_is_no_longer_a_1_iron hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me
http://old.cnchem56.com/plus/view.php?aid=168061 hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me
http://xzdbbs.gamesns.com/viewthread.php?tid=90584&extra= hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me
http://www.rc41.cn/rcbbs/boke.asp?lienlon41.showtopic.3393.html hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me
gucci jewelry replica hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me

#284 By gucci handbags outlet store online (142.54.188.210) on 2013-11-01 05:56

gucci mane intro live from fulton county jail hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me

#283 By gucci bags clearance (142.54.188.210) on 2013-10-31 17:42

where does gucci mane get his jewlry hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me

#282 By gucci bags clearance store (142.54.188.210) on 2013-10-31 08:03

gucci mane show me something hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me

#281 By gucci handbags outlet (142.54.188.210) on 2013-10-30 09:26

gucci mane trap boomin free mp3 download hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me

#280 By gucci handbags online (142.54.188.210) on 2013-10-29 08:28

gucci watches unique serial number hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me

#279 By gucci handbags outlet (192.187.109.90) on 2013-10-21 06:28

aldo gucci wunderman hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me

#278 By gucci outlet (192.187.109.90) on 2013-10-21 05:12

dj scream gucci sosa hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me

#277 By gucci handbags outlet (192.187.109.90) on 2013-10-21 04:23

1156 led

#276 By led lights (192.187.109.90) on 2013-10-12 14:15

osram led

#275 By buy led lights (192.187.109.90) on 2013-10-12 14:08

gucci mane look alike hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me

#274 By gucci handbags clearance (192.187.109.90) on 2013-10-02 08:36

ebay gucci bag hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me

#273 By gucci handbags (192.187.109.90) on 2013-10-02 01:19

club hoppin gucci mane lyrics hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me

#272 By gucci Handbags online (91.207.7.35) on 2013-09-18 22:51

gucci summer sale hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me

#271 By gucci Handbags (91.207.7.35) on 2013-09-18 18:33

paolo gucci wrist watch hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me

#270 By aaa quality gucci watch (91.207.7.35) on 2013-09-18 06:50

gucci 2203 hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me

#269 By gucci bag shopper tote 153033 (91.207.7.35) on 2013-09-18 06:15

gucci mens black hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me

#268 By neiman marcus gucci diaper bag (91.207.7.35) on 2013-09-17 11:44

flora by gucci price 100ml hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me

#267 By gucci mane concert chicago 2010 (91.207.7.35) on 2013-09-16 23:23

gucci mane obnoxious lyrics hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me

#266 By gucci clothing cheap (91.207.7.35) on 2013-09-16 22:12

buy replica louis vuitton handbags uk hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me

#265 By replica louis vuitton (74.91.24.98) on 2013-09-15 03:30

louis vuitton replica handbags mumbai hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me

#264 By louis vuitton evidence replica ebay (74.91.24.98) on 2013-09-14 10:41

louis vuitton replica eva clutch hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me

#263 By louis vuitton replica jewelry wholesale (74.91.24.98) on 2013-09-14 05:10

louis vuitton monogram wallet replica hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me

#262 By louis vuitton replica handbags melbourne (74.91.24.98) on 2013-09-14 02:38

replica louis vuitton graffiti bags hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me

#261 By louis vuitton michael backpack replica (74.91.24.98) on 2013-09-14 00:07

aaa quality replica louis vuitton handbags hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me

#260 By replica louis vuitton damier tie (74.91.24.98) on 2013-09-13 17:21

louis vuitton replica watches for women hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me

#259 By louis vuitton replica eva clutch (74.91.24.98) on 2013-09-13 12:42

replica louis vuitton bags in london hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me

#258 By replica louis vuitton handbags accept paypal (74.91.24.98) on 2013-09-13 09:09

buy louis vuitton replica china hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me

#257 By louis vuitton replica (74.91.24.98) on 2013-09-13 08:04

gucci mane oj hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me

#256 By gucci Handbags online (91.207.7.35) on 2013-09-09 00:45

gucci aviator sunglasses for men hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me

#255 By gucci Handbags outlet (91.207.7.35) on 2013-09-08 09:36

gucci mane trap back hotnewhiphop hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me

#254 By gucci black tote (91.207.7.35) on 2013-09-08 09:09

gucci jackie o handbag hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me

#253 By gucci Handbags online (91.207.7.35) on 2013-09-08 06:52

gucci mane number is private hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me

#252 By gucci Handbags outlet (91.207.7.35) on 2013-09-08 00:14

dust bag gucci handbag hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me

#251 By gucci Handbags online (91.207.7.35) on 2013-09-08 00:06

watch gucci men hemoglobinopathy , hereditary spherocytosis | Daydreamer's me

#250 By gucci Handbags online (91.207.7.35) on 2013-09-07 21:27

bRmFyLSs
<a href="http://www.n62A3ingKf61t0Zh4F5r3c.com/" title="bRmFyLSs">bRmFyLSs</a>
bRmFyLSs http://www.n62A3ingKf61t0Zh4F5r3c.com/

#249 By bRmFyLSs (113.63.239.183) on 2013-09-07 16:02