nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12)

posted on 25 Apr 2013 10:11 by ononmedicine in mustknown
ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (Iron deficiency anemia) เป็นอาการของการขาดธาตุเหล็กที่รุนแรงที่สุดและพบบ่อยในประเทศที่กำลังพัฒนา 40% ถึง 60% ของประชากรเด็กอายุระหว่าง 6 เดือนถึง 2 ปี 
1. Nutritional iron deficiency หรือ true iron deficiency   เป็น iron deficiency ที่มีปริมาณของ
เหล็กสะสม (storage iron) ลดลง และไม่พบความผิดปกติของการเมตาโบลิซึมเหล็ก
ซึ่งโดยปกติจะตอบสนองได้ดีต่อการรักษาด้วยวิธีการให้เหล็กเสริม (iron supplementation)13    
iron deficiency ในกลุ่มนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุ อาจเกิดจากสาเหตุเดียวหรือเกิดจากหลายสาเหตุร่วมกันก็ได้  
สาเหตุที่พบบ่อย14-16 ได้แก่
1.1   ภาวะเพิ่มความต้องการธาตุเหล็ก    เช่นในหญิงตั้งครรภ์, เด็กที่อยู่ในช่วงเจริญเติบโต
1.2   ภาวะทุพโภชนาการ เกิดเนื่องจากการบริโภคอาหารที่มีปริมาณของเหล็กไม่เพียงพอกับความต้องการ   
1.3   ภาวะที่มีการดูดซึมธาตุเหล็กได้น้อยลง เช่นภายหลังการทำผ่าตัดทางเดินอาหาร, การมีท้องเสียเรื้อรัง
หรือภาวะ intestinal malabsorption 
1.4   จากการสูญเสียเลือด ซึ่งอาจเกิดจาก    
1.4.1 พยาธิสภาพแบบต่างๆ เช่น peptic ulcer, esophagitis, colon cancer   และการเป็นโรคพยาธิปากขอ
1.4.2 จากการใช้ยาบางชนิดที่มีผลทำให้เกิด gastrointestinal bleeding เช่น aspirin
1.4.3 ผู้บริจาคเลือด     
 
มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการหลายวิธีสำหรับการวินิจฉัยภาวะ anemia และภาวะ iron deficiency 
   โดยในการวินิจฉัยอาจต้องใช้ผลตรวจมากกว่า 1 อย่างประกอบกัน
1. Complete blood counts (CBC) เป็นการตรวจเบื้องต้นเพื่อวินิจฉัยว่ามี iron deficiency หรือ anemia
เกิดขึ้น  
1.1 Hemoglobin (Hb) คือการวัดปริมาณของ hemoglobin ในเลือด     
WHO กำหนดไว้ว่า anemia คือภาวะที่มีความเข้มข้นของ Hb น้อยกว่า 13 g/dL ในผู้ใหญ่เพศชาย
และน้อยกว่า 12 g/dL ในผู้ใหญ่เพศหญิง   สำหรับเด็กอายุ 2-8 ปี ใช้เกณฑ์ที่น้อยกว่า 11 g/dL   
  Hb เป็นค่าที่ใช้บ่งบอกว่ามีภาวะ anemia เกิดขึ้น แต่ไม่สามารถบอกได้ว่ามี iron deficiency เกิดขึ้นด้วยหรือไม่15
1.2 Mean corpuscular volume (MCV) คือการวัดปริมาตรเฉลี่ย (average volume) ของเม็ดเลือดแดง  
  หาได้จากการนำเอาค่า hematocrit หารด้วย red blood cell count   
(hematocrit คือการวัดปริมาตรของเม็ดเลือดแดงในเลือด)  
โดยปกติในภาวะ iron deficiency จะพบว่าเม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็กลง ซึ่งเรียกว่า microcytic  
จึงทำให้มีค่า MCV ลดลง  (< 80 femtoliters, fL)15
1.3 Mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC)  คือการวัดความเข้มข้นเฉลี่ยของ Hb
ในเม็ดเลือดแดง  หาได้จากการนำเอาค่าความเข้มข้นของ Hb หารด้วยค่า hematocrit    มีหน่วยเป็น g/dL      
เซลล์เม็ดเลือดแดงที่มี Hb ต่ำกว่าปกติเรียกว่า hypochromic
(เพราะเมื่อย้อมสีแล้วนำไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์จะพบว่าติดสีจางกว่าเซลล์เม็ดเลือดปกติ)    
ภาวะ iron deficiency มักเป็นสาเหตุของการตรวจพบ hypochromic erythrocyte ในเลือดและ
เป็นสาเหตุของ hypochromic anemia    ซึ่งทำให้มีค่า MCHC ต่ำกว่าค่าปกติ (ค่าปกติ 31-37 g/dL)21
1.4 Red cell distribution width (RDW) คือการวัดความแปรปรวน (variation)
ของขนาดของเม็ดเลือดแดงในเลือด   ค่าปกติอยู่ในช่วง 11.5-14.5%  ในภาวะ iron deficiency
จะพบว่ามีค่า RDW เพิ่มขึ้น 22
 
 Iron study   เป็นการตรวจเกี่ยวกับเหล็กในร่างกายเพื่อบ่งบอกว่ามีภาวะ iron deficiency เกิดขึ้นหรือไม่  
2.1 Serum ferritin
ใช้บ่งบอกถึงปริมาณเหล็กสะสมของร่างกาย   นิยมใช้ค่า < 30 mg/L เป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัยภาวะ iron deficiency ข้อจำกัดที่สำคัญในการใช้ค่า serum ferritin คือค่าจะถูกกระทบด้วยหลายๆภาวะเช่น acute or chronic inflammation, malignancy, liver disease และ alcoholism4 
2.2 Total iron binding capacity (TIBC)
ปริมาณของเหล็กที่ต้องการเพื่อนำมาจับกับ transferrin ทั้งหมดในเลือด  ซึ่งสามารถใช้สำหรับประมาณค่าของ transferrin ในเลือดได้ ตามปกติประมาณ 1/3 ของ transferrin เท่านั้นที่ถูกใช้เพื่อขนส่งเหล็ก   ด้วยเหตุนี้ใน serum จึงมีความสามารถในการขนส่งเหล็กเหลือมากพอ  ซึ่งก็คือค่า unsaturated iron binding capacity (UIBC) นั่นเอง    สำหรับ total iron binding capacity (TIBC) คือค่า UIBC บวกกับค่า serum iron   ค่าปกติ = 250-460 mg/dL  ในภาวะ iron deficiency พบว่ามีค่า TIBC สูงขึ้น10
2.3 Serum iron
 เป็นตัวชี้วัดที่เปลี่ยนแปลงตามหลัง serum ferritin และ TIBC     serum iron คือปริมาณของเหล็กที่จับอยู่กับ transferrin   ค่าปกติ = 50-175 mg/dL    ในภาวะ iron deficiency จะมีค่า serum iron ลดลง
2.4 Transferrin saturation 
คือจำนวนตำแหน่งบน transferrin ที่มีเหล็กจับอยู่ มักคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์      คำนวณได้จากการนำค่า serum iron หารด้วย TIBC   ค่าปกติอยู่ในช่วง 15 - 55%    ในภาวะ iron deficiency จะมีค่าลดลง4
 

การรักษาภาวะเลือดจางจากการขาดเหล็ก

       การรักษา iron deficiency anemia ทำได้โดยการให้เหล็กเสริม  ซึ่งมียาหลายรูปแบบทั้งยารับประทานและยาฉีด    สำหรับการรักษา anemia of chronic disease ทำได้โดยการให้เหล็กเสริมในรูปแบบยาฉีดและ erythropoietin

Oral iron therapy   โดยทั่วไปนิยมใช้ ferrous sulfate ขนาดเม็ดละ 300 mg ซึ่งมีปริมาณเหล็กอยู่ 60 mg โดยให้รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง    อาการข้างเคียงที่สำคัญคือ  คลื่นไส้  อาเจียน, GI distress และอาจพบอาการท้องเสียหรือท้องผูกในผู้ป่วยบางราย

Parenteral iron therapy    ข้อบ่งใช้สำคัญในการเลือกใช้เหล็กในรูปแบบยาฉีด คือ ผู้ป่วยมีภาวะเสียเลือดที่ไม่สามารถควบคุมได้, ผู้ที่ไม่สามารถทนต่อการใช้ยารูปแบบรับประทาน, ผู้ที่มีปัญหาในการดูดซึม และผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อการใช้เหล็กในรูปแบบรับประทาน
1. Iron dextran  เป็น dextran ที่จับอยู่กับ ferric oxide  อยู่ในรูปแบบของสารละลาย  ซึ่งมีเหล็กอยู่ 50 mg / mL  ขนาดที่ให้แก่ผู้ป่วยอยู่ในช่วง 500-2000 mg iron สามารถให้โดยวิธี IM, IV หรือ IV infusion    อาการข้างเคียงที่รุนแรงคือ severe anaphylactic reaction  ซึ่งเกิดภายในไม่กี่นาทีหลังจากให้ยาและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต   ดังนั้นจึงต้องมีการให้ test dose เพื่อดูอาการแพ้ก่อนเสมอ    และอาจพบ delayed anaphylactic reaction ซึ่งเกิดหลังจากให้ยา 24-48 ชั่วโมง เป็นอาการที่ไม่รุนแรงเช่น myalgia, arthralgia, headache, malaise4
2. Sodium ferric gluconate (SFG)  คือ SFG in sucrose ซึ่งทำเป็น stable macromolecule complex อยู่ในรูปแบบสารละลายสีแดง    มีเหล็ก 62.5 mg / 5 mL   ขนาดยาที่ให้ต่อวันคือ  ไม่เกิน 125 mg iron  ให้โดยวิธี IV push    มีข้อดีคือพบ anaphylactic reaction น้อยกว่า iron dextran26   
3. Iron sucrose (saccharate) มีลักษณะเป็นสารละลายสีน้ำตาล   มีเหล็กอยู่ 100 mg / 5 ml    สามารถให้โดยวิธี IV push หรือ IV infusion      มีข้อดีคือไม่ค่อยพบการเกิด anaphylactic reaction4

http://pirun.ku.ac.th/~fsciwcc/HEMATO2.PDF

Comment

Comment:

Tweet

</span>ݵԤˤ⤫餺եåЈϏlǤD Kors ݩ`ȥեꥪ consitently 12 Lrgg˸ϤǤGoogle μgǩ`ʾޤΥѥ` ޥ kors ϥɥХå ӤƤ 130 12 Фˤޤ
Щ`Х`֥``٥ http://www.cioccolato.it/on_lineAdmin/immagini/Burberry-Mens-item-c-4.html

#310 By http://www.cioccolato.it/on_lineAdmin/immagini/Burberry-Mens-item-c-4.html (192.151.152.211|192.151.152.211) on 2014-01-15 13:46

i ve got gucci i ve got prada i spend dolla after dolla nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me

#309 By gucci handbags outlet (198.204.235.35) on 2013-11-14 13:59

vintage web boston bag gucci nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me

#308 By gucci bags (198.204.235.35) on 2013-11-14 11:50

gucci shoe size conversion nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me

#307 By gucci handbags online (198.204.235.35) on 2013-11-14 10:19

http://talkingstick.ca/m/events/view/Gucci-purse-forum-the-north-shore-is-ground-zero-for-the-tough nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me
http://www.adaliu.cn/plus/view.php?aid=5412 nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me
http://realmsofarcania.net/wiki/index.php/User:Oliviaodg9#Gucci_boston_vintage_web_and_bernie_pitz nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me
http://www.gzbocaitong.com/thread-3085105-1-1.html nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me
http://www.juc360.com/plus/view.php?aid=412004 nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me
gucci men's messenger bag purse g222291 sale nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me

#301 By gucci handbags online (142.54.188.210) on 2013-10-30 06:37

gucci mane classical instrumental nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me

#300 By gucci handbags outlet (142.54.188.210) on 2013-10-28 05:05

nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me

#299 By parajumpers jacket (64.31.39.82) on 2013-10-23 08:15

gucci cosmetic bag nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me

#298 By gucci handbags outlet (192.187.109.90) on 2013-10-23 02:38

gucci mane new mixtape 2008 nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me

#297 By gucci bags clearance (192.187.109.90) on 2013-10-22 14:44

It`s really useful! Looking through the Internet you can mostly observe watered down information, something like bla bla bla, but not here to my deep surprise. It makes me happy..!

#296 By chaussures ugg (219.136.102.20) on 2013-10-22 06:12

how do you tell if a gucci watch is real nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me

#295 By gucci bags clearance (192.187.109.90) on 2013-10-21 12:39

best led hdtv

#294 By led lights wholesale (192.187.109.90) on 2013-10-07 02:51

newborn baby gucci clothes nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me

#293 By gucci handbags clearance (192.187.109.90) on 2013-10-04 06:25

gucci river valley nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me

#292 By gucci bags clearance (192.187.109.90) on 2013-10-01 20:47

gucci men's silk nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me

#291 By gucci bags outlet (192.187.109.90) on 2013-10-01 15:51

gucci flora perfume price nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me

#290 By gucci handbags clearance (192.187.109.90) on 2013-10-01 15:29

negozio gucci new york nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me

#289 By gucci Handbags (91.207.7.35) on 2013-09-19 07:07

gucci caps for men nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me

#288 By gucci by gucci sport men (91.207.7.35) on 2013-09-19 03:18

gucci mane lemonade mp3 skull nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me

#287 By gucci Handbags (91.207.7.35) on 2013-09-18 14:12

gucci mane songs with bass nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me

#286 By gucci Handbags outlet (91.207.7.35) on 2013-09-18 04:36

gucci sukey large tote bag beige / ebony nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me

#285 By gucci perfume macys (91.207.7.35) on 2013-09-17 11:20

gucci mane remember when remix lyrics nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me

#284 By gucci messenger cross body bags sale (91.207.7.35) on 2013-09-17 03:29

gucci man photo shoot nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me

#283 By gucci 11 12 (91.207.7.35) on 2013-09-17 02:28

louis vuitton replica mens wallets nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me

#282 By louis vuitton replica (74.91.24.98) on 2013-09-14 18:45

louis vuitton replica alma nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me

#281 By louis vuitton replica bags usa (74.91.24.98) on 2013-09-14 06:12

replica louis vuitton scarf australia nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me

#280 By what is the best louis vuitton replica (74.91.24.98) on 2013-09-14 05:11

louis vuitton monte carlo loafers replica nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me

#279 By louis vuitton replica (74.91.24.98) on 2013-09-13 09:36

louis vuitton president briefcase replica nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me

#278 By louis vuitton replica (74.91.24.98) on 2013-09-13 06:17

high quality replica louis vuitton belt nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me

#277 By louis vuitton replica bags usa (74.91.24.98) on 2013-09-13 06:11

gucci sales associate jobs nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me

#276 By gucci Handbags outlet (91.207.7.35) on 2013-09-08 22:14

gucci no 3 perfume nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me

#275 By gucci Handbags online (91.207.7.35) on 2013-09-08 19:58

gucci envy me perfume set nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me

#274 By gucci Handbags outlet (91.207.7.35) on 2013-09-08 17:09

gucci signoria watch black nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me

#273 By gucci Handbags outlet (91.207.7.35) on 2013-09-08 13:49

gucci mane back to the traphouse tracklist nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me

#272 By gucci Handbags online (91.207.7.35) on 2013-09-08 10:31

gucci sukey for sale nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me

#271 By gucci Handbags online (91.207.7.35) on 2013-09-08 07:40

gucci 1572 nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me

#270 By gucci real or fake purse (91.207.7.35) on 2013-09-08 04:52

omg girlz gucci this lyrics nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me

#269 By gucci Handbags (91.207.7.35) on 2013-09-08 02:28

gucci gg1933 s nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me

#268 By gucci Handbags outlet (91.207.7.35) on 2013-09-08 01:02

gucci fendi lyrics nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me

#267 By black gucci sunglasses mens (91.207.7.35) on 2013-09-07 08:55

songs gucci mane party animal nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me

#266 By gucci Handbags (91.207.7.35) on 2013-09-07 08:18

classic gucci belts nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me

#265 By gucci sunglasses 3511 (91.207.7.35) on 2013-09-06 11:37

gucci louis prada mp3 nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me

#264 By gucci starlight evening bag (91.207.7.35) on 2013-09-06 09:27

gucci sweats and reeboks nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me

#263 By gucci shoutouts lyrics (91.207.7.35) on 2013-09-06 04:12

louis vuitton hair accessories replica nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me
<a href="http://www.inmobiliarianexo.com/itbag.html" >louis vuitton replica</a>

#262 By louis vuitton replica (192.74.232.129) on 2013-09-05 13:19

luxury replica louis vuitton handbags nutritional deficiency anemias (iron,folate,B12) | Daydreamer's me
louis vuitton replica empreinte http://www.juganon.com/itbags.html

#261 By louis vuitton replica empreinte (192.74.232.129) on 2013-09-05 00:09